ตารางค่า maximum span ของท่อ carbon steel


ในการ route line ท่อนั้น ต้องนำระยะ maximum span มากที่สุดของท่อมาคิดด้วย เพราะท่อไม่สามารถลอยอยู่บน อากาศได้เฉยๆ ต้องมี support มารองรับ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน ผมได้รวบรวมระยะ span มากที่สุดที่ยอมรับได้ สำหรับ ท่อขนาด ต่างๆ

ผลกระทบเนื่องจากการออกแบบท่อโดยระยะ span มากกว่าค่า maximum span ก็คือ ทำให้ท่อตกท้องช้าง ซึ่งค่าตารางข้างล่างนี้ผมได้กำหนดขอบเขตของการแอ่นตัวของท่อ(deflection) ไว้ที่ 12.5 มม. และ ค่า maximum stress ต้องไม่เกิน 28 N/mm. (ประมาณ 20% ของค่า Sy)

pipe size

schedule

weight
pipe and water
N/mm.

section modulus of pipe

(mm3)

moment of inertia

(mm4)

max. span (mm.)

case '1'
ไม่มีฉนวน

max. span (mm.)

case '2'
ท่อมีฉนวน

1" 40s 0.030 2177.525 36364.66 4400 pending
1" 80 0.036 2633.07 43972.27 4450 pending
1.5" 40s 0.053 5342.2 128907 5300 "
1.5" 80 0.064 6748.14 162832.6 5350 "
2" 10s 0.062 6890.477 207816.78 5700 "
2" 40 0.075 9182.378 276940.51 5800 "
3" 10s 0.116 17070.91 758801.94 6700 "
3" 40 0.158 28267.81 1256504.3 7000 "
4" 10s 0.172 28878.18 1650388.1 7450 "
4" 40 0.238 52677.51 3010519.5 8000  
6" 10s 0.337 71175.62 598942.2 8400  
6" 40 0.460 139230.3 11716231 9500  
8" 10s 0.541 134604.8 14744609 9100  
8" 30 0.685 240875 26385444 10500  
10" 10s 0.812 2342857 31985854 9800  
10" 30 1.011 419067.4 57213175 11600  
12" 10s 1.116 360799.8 58422508 10400  
12" 30 1.366 638514.2 103391406 12500  
14" 10s 1.328 455921.1 81062769 10700  
14" 30 1.670 872214.1 155079662 13100  
16" 20 1.94 968840.9 196868477 12900  
18" 10s          
18" std wt          
20" 10s          
20" 20          
24" 10s          
24" 20          

26"

           

28"

           

30"

           

32"

20

7.235

6287125

2555087785

17000

 

ขนาดท่อไม่มีในตาราง ต้องการคำนวณเอง Click here

ท่อ เป็น stainless steel Click here